Wat geloven wij

Wij erkennen dat de Bijbel het Woord van God is, door de heilige Geest geïnspireerd. Door de Bijbel spreekt God tot de mensen.

Wij belijden Jezus Christus, de Zoon van God, als enige Redder en we spreken het de Bijbel na dat mensen uit genade, door het geloof alleen behouden zullen worden. Wij geloven dat de heilige Geest ons leven kan vernieuwen tot een leven naar Gods bedoeling.
Geloven is niet zomaar voor waar aannemen van allerlei zaken.

We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeente gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Als samenvatting van ons geloof hanteren we de zogenaamde Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden, de opstanding des vleses en het eeuwige leven.”