Privacy

Privacystatement

 Samenvatting

De Mattheüskerk draagt zorg voor uw privacy als websitebezoeker of als bezoeker van onze kerkelijke gemeente.

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke informatie transparant en zorgvuldig.

 

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies of andere technologieën om uw surfgedrag vast te leggen of te onderzoeken.

 

Verwerking van uw gegevens

  1. Deze website verwerkt geen persoonlijke gegevens.
  2. De Mattheüskerk maakt geen gebruik van zogenoemde verwerkers.
  3. Bij lidmaatschap, doop- en gastlidmaatschap worden persoonlijke gegevens vastgelegd die nodig zijn om het onderlinge contact als kerkelijke gemeente te bevorderen. Deze gegevens zijn: naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummers.
  4. Daarnaast verwerken we ook enkele persoonsgegeven ten behoeve van de kerkelijke ledenadministratie, namelijk: doop-, belijdenis- en huwelijksdatum, alle voor zover van toepassing.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De gegevens onder punt 3 hierboven worden gebruikt:

  • voor ons kerkblad Opbouw, en
  • periodiek gepubliceerd in de ledenlijst.

Beide uitgaven worden alleen binnen de context van de kerkelijke gemeente verspreid.

 

Uw gegevens voor de kerkelijke administratie worden bij beëindiging van uw lidmaatschap:

  • aan u meegegeven (bewijs van lidmaatschap) of
  • (alleen met uw toestemming) aan de scriba van een andere gemeente binnen ons kerkverband, de Christelijke Gereformeerde Kerken, verstrekt; te weten de gemeente waarheen u overgaat (attestatie).

 

Uw gegevens worden verder nooit zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter dit eist.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cgkbreda.nl

 

Wie hebben inzage in mijn persoonsgegevens?

Alleen de kerkenraad en de kerkelijk werker. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in uw persoonsgegevens.

 

Kan ik een verzoek doen tot wijzigen of vernietigen van uw persoonsgegevens?

Ja, hiervoor kunt u zich wenden tot de scriba via info@cgkbreda.nl.

Binnen een maand nadat u ons gevraagd hebt om uw persoonsgegevens te wijzigen of te vernietigen laten wij schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek (deels) afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek.

Zolang u lid of dooplid bent, kunnen wij niet zonder uw gegevens werken vanwege de kerkelijke administratie. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn.

Ook wanneer u bezwaar hebt tegen het hierboven genoemde gebruik, kunt u daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.

 

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien en een kopie krijgen?

U kunt deze inzien op de ledenlijst of een kopie opvragen bij de scriba via info@cgkbreda.nl.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens na het beëindigen van mijn lidmaatschap?

Die worden dan niet meer gepubliceerd, maar uitsluitend gebruikt voor archivering in het belang van de kerkelijke ledenadministratie.

 

Hoe handelt de Mattheüskerk bij datalekken?

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens buiten ons bereik zijn geraakt. Dit incident wordt gemeld bij de kerkenraad. Deze bepaalt op basis van een weging of de melding doorgestuurd wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar u als betrokkene. Daarnaast wordt het lek ‘gerepareerd’.

 

Kan ik bezwaar maken?

U hebt het recht te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Wilt u bezwaar maken vanwege uw specifieke situatie, dan kunt u de voorbeeldbrief bezwaar persoonlijke omstandigheden van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

 

Meer vragen

Heeft u meer vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@cgkbreda.nl.