Gedragscode

Als Mattheüskerk | CGK Breda willen we dat ons gedrag past bij de boodschap van het christelijk geloof. We
bevorderen gedrag dat hierbij past. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt bestrijden we. Deze
houding geven we vorm in gedragsregels voor de organisatie als geheel en voor elke professionele en
vrijwillige medewerker – ambtsdrager of niet-ambtsdrager. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan de
volgende gedragsregels.
Deze gedragsregels zijn van toepassing op zowel fysieke als digitale ontmoeting en interactie met elkaar.
Hierop zijn we voor iedereen, zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap, aanspreekbaar.

 1. Veilige omgeving
  We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en
  gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed verblijven en geloven is. Ook als deze
  gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.
 2. Respect
  We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hem of haar in de geestelijke
  en/of lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Extra voorzichtig zijn we bij minderjarigen en andere
  kwetsbaren. Dit geldt ook bij pastorale en diaconale contacten.
 3. Privacy
  We vragen niet verder door over het privéleven van mensen dan functioneel noodzakelijk is. Bovendien zijn
  we terughoudend met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om privéredenen bevinden. Dat geldt in
  onze eigen gebouwen, maar ook in de thuissituatie of waar dan ook.
  Foto’s waar andere personen op staan worden alleen gedeeld met toestemming van al deze personen. Zelfs
  met deze toestemming, gaan wij zorgvuldig om met het delen van foto’s.
 4. Geheimhouding
  We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat
  ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar
  tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de wet anders
  eist, vervalt deze regel.
 5. Lichamelijke integriteit
  We raken elkaar en anderen niet aan op een manier waarvan je kunt verwachten dat die seksuele of erotische
  gevoelens kan oproepen. Ook in onze communicatie (verbaal of non-verbaal, uitgesproken of geschreven)
  vermijden we het oproepen van seksuele of erotische gevoelens. We spreken af dat in ongelijkwaardige
  relaties alle seksuele handelingen en contacten niet geoorloofd zijn. Ongelijkwaardige relaties zijn relaties
  met minderjarigen en andere kwetsbaren, pastorale en diaconale contacten en contacten waarin sprake is
  van een gezagsverhouding.
 6. Persoonlijke integriteit
  We hebben de overtuiging dat ieder mens er mag zijn! We vermijden gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij
  anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting.
 7. Geld en bezittingen
  We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen, zeker als die niet van onszelf zijn, maar van een ander of
  van de kerk als organisatie. Met persoonlijk gegeven giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen
  als doorgeven.
 8. Onderlinge zorg
  We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar
  daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we
  contact met een ambtsdrager of in het geval van seksueel overschrijdend gedrag (punt 5 van de gedragscode) met
  één van de vertrouwenspersonen. Dat doen we ook bij gedrag waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze
  gedragscode.
  Deze gedragscode is opgesteld in samenwerking met Ontmoetingskerk | NGK Breda. De vertrouwenspersonen van beide gemeentes
  zijn beschikbaar indien gewenst.